İfraz Nedir? Neden Yapılır? İmar ve İfraz Arasındaki İlişki Nedir?

Hukuki terimlerden biri olan ifrazın kelime anlamı “bir arazinin parsellere bölünmesi”, imarın kelime anlamı ise “bayındırlaştırmak, yapılaştırmak” olarak bilinmektedir.

İfraz Nedir?

Tapuda bir parsel olarak kaydı olan bir taşınmazın, imar planları çerçevesinde birden çok parsele ayrılma işlemi ifrazdır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. maddesine göre “İmar planında yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi halka açık yerlere denk gelen gayrimenkullerin bu kısımlarına ifraz yapılamaz.” Ayrıca “İmar parselasyon planı tamamlanan yerlerde yapılması planlanan ifrazın plana uygun olması gerekir.”

İfraz yapabilmek için kanuna göre cami, karakol ya da okul gibi kamuya ait kurumlarla birlikte yol, meydan, yeşil alan, park ve otopark gibi halka açık yerler imar parsellerinde açıkça belirtilmelidir.

İfraz Neden Yapılır?

İfraz işlemleri taşınmazın değerini artırmak, daha hızlı bir şekilde satılmasını sağlamak ve imar planını daha kolay bir şekilde uygulayabilmek amacıyla yapılmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan taşınmazların ifrazı belediye encümenleri ya da il idare kurulları tarafından onaylanmaktadır.

İfraz İşlemini Kim Yapar?

Kırsal alandan kentsel alanlara göçlerin artması sonucu yeni yerleşim alanlarının oluşturulması konusunda ifraz onayı yetkisi belediye encümenlerinindir.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

Parselasyon haritaları imar planlarına göre hazırlanarak İmar Kanunu’nun 15. maddesine göre kamuya terk edilen alanlar haritalarda işaretlenir. İfraz edilecek taşınmaz, belediye ve mücavir alan sınırları içindeyse onay için belediye encümenine; mücavir alan ve belediye sınırları dışındaysa onay için il idare kuruluna gidilir.

Hazırlanan planlar bir ay kadar ilgili birimde askıda tutulur. Bir ay sonra parselasyon planları kesinlik kazanır. Tescil işlemleri için planlar 15 gün içinde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne iletilir. Tapu Sicil Müdürlüğü bir aylık sürede planların tescil ya da terkinini yapmalıdır. Parselasyon işlemleri belediyeler tarafından ya da bu işlerle ilgilenen özel kuruluşlar tarafından yapılabilir.

İmar Nedir?

Bayındır hale getirmek anlamına gelen imar; bir yerin şehirleşmesini, yapılaşmasını ve medenileşmesini ifade etmek için kullanılır. 3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere yapılaşmayı kontrol altında tutmak için pek çok kanun ve mevzuat vardır.

İmarlı yer nedir?

İmarlı yer imar planı olan yerdir. Bir yerin imar planının olması demek, mevcut imar planlarına uygun olarak burada yapılaşma yapılabileceğidir.

İmar planı nedir?

İmarı yapılacak yerle ilgili ayrıntılı bilgiler veren plan ya da haritalara imar planı denir. İmar Kanunu’na göre nüfusu 10 bini geçen yerleşim yerlerinde imar planı yapılması zorunludur. İmar planının çıkarılmasıyla birlikte o bölgedeki adalar, yoğunluk durumları ve yollar gibi pek çok bilgiye ulaşılabilir. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerin imar planlarının çıkarılması belediyelerin sorumluluğundadır.

İmar planı çeşitleri

4 çeşit imar planı vardır. Bunlar;

  • Mekânsal strateji planı: 1/250.000 – 1/500.00 ya da daha büyük ölçekli haritalarda
  • Çevre düzeni planı: 1/50.000 – 1/100.00 ölçekli haritalarda
  • Nazım imar planı: 1/50.000 – 1/25.000 ölçekli haritalarda
  • Uygulama imar planı: 1/1000 ölçekli haritalarda çıkarılır.

İmar Planı Olan Yerlerde Nasıl İfraz Yapılır?

Parselasyon planı yapılmadan ifraz yapılması mümkün değildir. Kamu ve hizmet tesisleri oluşturmak amacıyla ifraz yapılırken yeni parsel oluşturmamak şartıyla parsel sınırı düzeltmeleri yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi tutulmaz.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.