2019 Memurlarda Refakat İzni Hakkında Merak Edilen Tüm Detaylar...

Memur olarak çalışanlar refakat izni alabilir mi? Memurlar refakat iznini nasıl alır? Refakat izni almanın şartları nelerdir? 2018 yasal mevzuatlar kapsamında refakat izni almanın esasları nelerdir? Refakat izni ile ilgili bilmeniz gereken bütün hususları bu makalemizde tek tek anlattık.

Yazar : Uzm. Mahmut SUBAŞI (İKY Uzmanı) 

2019 Memurlar Nasıl Refakat İzni Alabilir?

Memurlar gerekli koşulları sağlaması ve bunu belgelendirecek sağlık kurulu raporu alması halinde refakat izni kullanabilir. Refakat izni için aranan şartlardan alt başlıklarda bahsedilecektir.  Refakat izni başvurusu için gerekli belgeler;

 • Dilekçe,
 • Sağlık Kurul Raporunun Aslı
 • Nüfus Kayıt Örneği.

 

Refakat İznini Düzenleyen Mevzuatlar Nelerdir?

Memurlara kurumları tarafından refakat izni verilirken temel olarak 3 yerde bulunan mevzuata bakılmaktadır.

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 105. Maddesinin son paragrafı,
 • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Devlet Personel Başkanlığının görüşleri,
 • Kamu Kurumlarının kendi Bakanlıkları ile yapmış olduğu yazışmalar,

Sponsorlu bağlantılar

 

657 DMK’nın 105. Maddesi :

“………Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Memurların refakat izni hakkı, 657 .DMK’nın 105. Maddesinde ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.”

 • Bu kanun maddesinde refakat izninin hangi yakınlar için alınacağı tanımlanmıştır : ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerden biri için.
 • Ağız bir kaza geçirilmesi yada tedavisi uzun süren hastalık hallerinde verilir.
 • Sağlık Kurulu raporu ile alınabileceği belirtilmiştir.
 • Son olarak refakat izninin süresi açıklanmış: 3 aya kadar izin verileceği belirtilmiş, gerekli görülmesi halinde yine 3 ay izin verileceği açıklanmıştır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10. Madde:

Kurumlar memurlarına refakat izni verirken muhakkak bu Yönetmeliğe de bakmak zorundadır. Çünkü sağlık raporunda hangi hususların bulunması gerektiğine, sağlık kurul raporunun hangi hekim yada hastane tarafından verilmesi gerektiği gibi bir çok husus bu yönetmelikte açıklanmıştır.

 

Refakat İznini Hangi Yakınlarım İçin Alabilirim?

Memur olarak görev yapan bir kişinin hangi yakınları için refakat izni alabileceği Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Bendinde açıklanmıştır.

 • Refakat izninin bakmakla yükümlü olunan ana, baba, eş ve çocuklar ile bakmakla yükümlü olmamakla beraber refakat edilmediği taktirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş, çocuklar ve kardeşlerinden biri için verilebileceği ifade edilmiştir. Burada sayılanlar dışında yer alan hiç kimse için refakat izni alınamaz.
 • Yukarıda saydığımız kişilerin ağız bir kaza geçirmesi yada tedavisi uzun süren hastalığının olması ve bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gereklidir.

Sponsorlu bağlantılar

 

Refakat İzni İçin Alınan Sağlık Raporunda Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

Refakat izni için sağlık kurul raporu almak zorundasınız. Bu hususlar Yönetmeliğin 10. Maddesinin 2. Bendinde açıklanmıştır.  

 • Refakati gerektiren tıbbi sebepler yazılmalıdır. (Zorunlu)
 • Refakat edilmediği taktirde hayati tehlikenin olup olmadığı yazılmalıdır. (Zorunlu)
 • Sürekli ve yakın bakımın gerekip gerekmediği yazılmalıdır. (Zorunlu)
 • Refakat süresi yazılmalıdır. Refakat süresinin en fazla 3 ay olabileceğini belirtmek isteriz. Başlangıç tarihi ise sağlık kurul raporunun verildiği tarihten itibaren başlar. (Zorunlu)
 • Refakatçinin özel nitelikleri yazılmalıdır. (Biz burada direk refakat edecek kişinin adının yazılması gerektiğini mütalaa ettik. Zira izin verecek olan makam bilmelidir ki, aynı rapor ile birkaç memur aynı anda izin kullanabilir. Bu durum haksız maaş ödenmesine sebep olacaktır.) (İsmin yazılıp yazılmaması konusu tartışma konusudur. Kendi idareciliğim döneminde isim yazdırılmasını mecburi tuttum.)
 • Gerek duyulması halinde 3 ay daha uzatılacağı belirtilmiştir.

 

Aynı Kişi İçin Birden Fazla Memur Refakat İzni Kullanabilir mi?

Bu durum Yönetmeliğin 10. Maddesinin 3 Bendinde açıklanmıştır. Refakat edilecek kişiye aynı anda (dönemde) sadece bir memur refakat izni alabilir.

 

2019 Refakat İzin Süresi Ne Kadar Olabilir?

Yönetmeliğin 10. Maddesinin 4. Bendinde açıklanmıştır. Tek seferde en fazla 3 aylık refakat izni alabilirsiniz. Süre bittikten sonra yeniden aynı koşulları sağlarsanız eğer yeniden 3 ay daha uzatabilirsiniz.

Ancak süreler 3 aydan daha az da olabilir. Örneğin, 1 aylık refakat raporu aldınız. 1 ayın ardından 5 ay hakkınız vardır. 3 ay uzatma alınca 2 aylık hakkınız daha vardır. 

Aynı hastada aynı hastalık için en fazla 6 ay alabilirsiniz. Farklı hastalık olması halinde yeniden 6 aylık hak doğacaktır.

 

Başka Bir Yakınım İçin Yeniden Refakat İzni Kullanabilir miyim?

Örneğin çocuğunuz için 6 ay refakat izni aldınız. Daha sonra eşinizde de refakat izni gerektirecek bir durum ortaya çıktı. Eşiniz içinde tekrar toplam 6 aylık refakat izin hakkınız doğar.

Ayrıca eşinizde başka bir hastalık doğması halinde yeniden 6 ay hakkınız daha doğar. Örneğin eşiniz trafik kazası geçirdiği için 6 ay refakat raporu kullandınız. İyileştikten sonra bu kez de başka bir hastalık geçirdi. Yine 6 aylık hakkınız doğacaktır.

 

Refakati Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması Halinde

Yönetmeliğin 10. Maddesinin 5. Bendinde açıklanmıştır. Hastanın iyileşmesi yada vefat etmesi halinde refakat izniniz bitmiş demektir. Bu durumda hemen gelip görevinize başlamak zorundasınız.

Sponsorlu bağlantılar

 

Memurlarda Refakat İzninin Başlangıç Süresi Ne Zaman?

Refakat izninin başlangıç süresi 657 DMK’da ve Yönetmelikte açıklanmamıştır. Bu durum DPB’nın görüşlerinde belirtilmiştir.

Refakat izninin başlangıç süresi sağlık kurulunun düzenlendiği tarihtir. Sağlık raporunda daha ileri bir tarihin belirtilerek refakat izninin belirtilmesi usule aykırıdır.

Ayrıca raporun düzenlendiği tarihten bir iki hafta sonra kuruma 3 ay refakat izni istiyorum diye başvuru gelebilir. Bu durumda yine sağlık raporunun düzenlendiği tarihi baz almak zorundasınız.

 

Bu makalemizde memurların refakat iznine ilişkin bir çok hususu mevzuatlar kapsamında açıklamaya çalıştım. Bu yazımız hakkında gelecek sorulara göre eklemeler yapılacaktır. Ayrıca memur hukuku hakkında daha bir çok makalemiz yayınlanmaya devam edilecektir.

3.1346153846154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.13 (26 Oylar)